• کد زود ویدیو
  • 950701
  • پیش پرداخت
  • 45000
  • زمان انتظار جهت تولید
  • یک هفته از زمان تایید ویدیو زیپ
  • مبلغ نهایی
  • 189000
  • کد زود ویدیو
  • 654